Iframe

[su_lightbox src=”//player.vimeo.com/video/17147778?title=0&byline=0&portrait=0&color=D0D9E0″][su_button] Click Here to Watch the Video [/su_button][/su_lightbox]

Image

[su_lightbox type=”image” src=”http://demo.roadthemes.com/corau/wp-content/uploads/2014/09/post-image2.jpg”][su_button] Click Here to View the Image [/su_button][/su_lightbox]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *