When editing post or page, we can use shortcode to display a gallery. We do not need type any code, just click and click, visually and easily: [su_custom_gallery source=”media: 809,807,801,803,805″ link=”lightbox” width=”200″ height=”200″ title=”never”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *