When editing post or page, we can use shortcode to display a slider. We do not need type any code, just click and click, visually and easily:

[su_slider source=”media: 801,805,803″ width=”1024″ height=”700″ autoplay=”3000″]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *